Home / Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży

I. Wstęp

1. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną część wszystkich umów zawartych przez kupujących i określają wzajemne relacje pomiędzy sprzedającym i kupującym.

2. Zastrzegamy sobie prawa do wszelkich artykułów demonstracyjnych, próbek materiałów, druków firmowych, wersji dokumentów elektronicznych, które nie mogą być wykorzystywane bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody i wiedzy w żadnym celu.

II. Ceny

1. Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od odbieranych ilości i formy płatności. Przy małych ilościach tj. do 2 ton obowiązuje cennik detaliczny, dostępny w Dziale Handlowym.

2. Powyższa cena może ulec każdorazowo zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności zewnętrznych niezależnych od nas tj. zmiany cen: producentów, stawek vat, usług transportowych.

III. Warunki płatności

1. Płatność za zakupiony towar następuje każdorazowo za przedpłatą, po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę zarejestrowania środków na koncie firmy.

3. Przy stałej współpracy istnieje możliwość zakupów z odroczonym terminem płatności.

IV. Transport

1. Możliwy jest odbiór własny towaru w godzinach pracy magazynu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

2. W przypadku braku własnego transportu oferujemy towar z dostawą do Kupującego.

V. Dostawa, opóźnienia dostawy z przyczyn niezależnych od sprzedającego.

1.Termin dostawy rozpoczyna się z chwilą zakończenia wszelkich ustaleń z kupującym, złożenia zamówienia i uzgodnienia warunków zapłaty.

2. Czas do momentu zakończenia ustaleń nie wliczany jest do terminu dostawy. Koniec ustaleń następuje z chwilą przesłania do kupującego potwierdzenia warunków dostawy oraz w przypadku przedpłaty, po zarejestrowaniu przedpłaty na naszym koncie.

3. Koszt dostawy w przypadku zamówienia towaru z dostawą do Klienta każdorazowo obciąża kupującego.

VI. Odpowiedzialność za dostawę

1. W każdym przypadku odbioru towaru przez kupującego ryzyko dostawy w tym także utraty całości lub części dostawy, spoczywa na kupującym.

2. W każdym przypadku zamówienia towaru z dostawą do Klienta, odpowiedzialność za dostawę spoczywa na sprzedającym.

VII. Postanowienia Końcowe

1. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi warunkami oraz nieuregulowane umowami szczegółowymi będą rozstrzygane na drodze polubownej.

2. W przypadku sporów spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy siedzibie sprzedającego.


Sprzedaż, hurtownia soli - Sól-Tor, Waneks-Bis. Sól spożywcza (sól warzona i sól kamienna), sól peklująca, tabletki solne, granulat solny, lizawki solne, sól przemysłowa, sól drogowa.
Warunki sprzedaży | Sprzedaż, hurtownia soli - Sól-Tor, Waneks-Bis
© 2016 BestDesign.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone